Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN) 
  • Mládežnická organizace Spolek ochrany přírody (JBN) 
  •  
  • Trivastr. 13 
  • 80637 München 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN)

Verband Die JBN - Bayerns größter Jugendumweltverband Spektakuläre umweltpolitische Aktionen, "natürliche" Zeltlager, internationale Begegnungen mit Jugendumweltgruppen in Osteuropa, jede Menge Kinder- und Jugendgruppen, Alpentouren und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Dies und noch viel mehr - das ist die Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN), Bayerns größter Jugendumweltverband. Die JBN ist der selbständige Kinder- und Jugendverband des Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN). Die JBN ist Mitglied im Bayerischen Jugendring (BJR) und damit anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und gemeinnützig tätig. Das tun wir: Mit mehr als 25.000 Mitgliedern und über 300 Kinder-, Müpfe-, Jugend- und Studentengruppen, Arbeitskreisen und Aktionsteams machen wir uns in ganz Bayern für den Schutz der Umwelt und der Natur stark. Mit Hilfe von umwelt- und erlebnispädagogischen Seminaren und Veranstaltungen machen wir Natur und Gemeinschaft für junge Menschen erlebbar und bilden unsere ehrenamtlich Aktiven und Gruppenleiter/innen aus. Wir beziehen zu umweltpolitischen Themen Stellung und verleihen unserer Meinung durch medienwirksame Aktionen und Demonstrationen lautstark Ausdruck. Als einer von drei bayerischen Trägern des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) bieten wir jungen Erwachsenen in fast 50 Einsatzstellen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines einjährigen Praktikums, für den aktiven Umweltschutz zu engagieren und während dieser Zeit wertvolle persönliche Erfahrungen zu sammeln. Das sind unsere Ziele: Die JBN ist ein moderner, qualitätsorientierter Jugendumweltverband, der sich bewusst Ziele setzt, Aktivitäten optimiert und sich beständig weiterentwickelt. Um als Jugendverband auch in Zukunft attraktiv und erfolgreich zu sein, hat die JBN eine so genannte Organisationsentwicklung (OE) durchgeführt. Im Herbst 2005 beauftragte die Jugendvollversammlung (JVV) den Landesvorstand, die Hauptamtlichen und vier dafür gewählte Ehrenamtliche neue Ziele und neue Strategien für die JBN zu erarbeiten. Dieser Kreis kämpfte sich über ein halbes Jahr lang durch insgesamt sechs Workshops und jede Menge Diskussionen und konnte im Frühjahr 2006 stolz verkünden - es ist vollbracht! Die JBN hat nun zehn strategische Ziele, die sie in den nächsten fünf Jahren erreichen will. Auf der Basis dieser Ziele arbeiten derzeit die Mitarbeiter/innen in der JBN-Landesstelle und Kleingruppen aus Ehren- und Hauptamtlichen weiter an der Umsetzung dieser Ziele. Das ist uns wichtig: Die Tatsache, dass der Mensch in die Natur eingebunden ist und nicht über ihr steht, ist die Basis unseres Handelns. Deshalb sind unsere zentralen Themen die Ökologie unseres Planeten und ein nachhaltiger und verantwortungebewußter Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen. Unser Handeln ist geprägt von Echtheit und Transparenz. Wir sind davon überzeugt, dass die Toleranz und Solidarität unter den Menschen unverzichtbare Voraussetzungen für das Erreichen unserer Ziele sind. Deshalb setzen wir bei unseren Aktionen auf Gewaltverzicht und Friedfertigkeit, ohne dabei auf unser demokratisches Recht auf freie Meinungsäußerung zu verzichten. Wir verstehen uns als Interessensvertretung für Kinder und junge Erwachsene und nehmen deshalb Einfluss auf gesellschaftspolitische Prozesse. Im Rahmen unseres Bildungsauftrages ist es uns wichtig, die Selbständigkeit und Autonomie im Denken und Handeln von jungen Menschen zu fördern und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage!

Mládežnická organizace Spolek ochrany přírody (JBN)

Sdružení JBN - největší bavorské sdružení mládeže na ochranu životního prostředí Mimořádné politické akce na ochranu životního prostředí, "přirozené" stanové tábory, mezinárodní setkání skupin mládeže na ochranu životního prostředí ve východní Evropě, množství dětských a mládežnických skupin, alpské tůry a dobrovolný ekologický rok (FÖJ).Toto a ještě mnohem více - to je Mládežnická organizace sdružení pro ochranu přírody, největší bavorské sdružení mládeže na ochranu životního prostředí. JBN je samostatným sdružením dětských a mládežnických spolků pro ochranu přírody (BN) v Bavorsku. Je členem Bavorského kruhu mládeže (BJR) a tím uznávaným svobodným nositelem pomoci mládeži i obecně-prospěšnou institucí. Toto všechno děláme: S více než 25.000 členy a přes 300 dětskými, mládežnickými a studentskými skupinami, pracovními kroužky a akčními týmy se angažujeme v celém Bavorsku v oblasti ochrany přírody. S pomocí seminářů pro ochranu životního prostředí pedagogických seminářů, spojených se zážitky a s pomocí dalších akcí umožňujeme mladým lidem užít si přírody a vytváříme neplacené aktivy, poskytujeme vedoucí skupin. Zaujímáme postoj k politickým tématům ochrany životního prostředí a vyjadřujeme hlasitě náš názor prostřednictvím mediálně účinných akcí a demonstrací. Jako jeden z bavorských nositelů Dobrovolného ekologického roku (FÖJ) nabízíme mladým dospělým na téměř 50 místech možnost, aby se v rámci jednoletého praktika aktivně angažovali pro ochranu životního prostředí a během této doby nasbírali cenné osobní zkušenosti. Naše cíle: JBN je moderní sdružení mládeže na ochranu životního prostředí, orientované na kvalitu, které si vědomě vytyčuje cíle, optimalizuje aktivity a neustále se dále rozvíjí. Aby bylo sdružení i v budoucnu atraktivní a úspěšné, provedlo tak zvaný organizační rozvoj (OE). Na podzim 2005 pověřilo valné shromáždění mládeže (JVV) zemské představenstvo, placené funkcionáře a čtyři za tím účelem vybrané dobrovolníky, aby vypracovali nové cíle a strategie pro JBN. Tento okruh lidí se půl roku probojovával celkem šesti workshopy a množstvím diskuzí a na jaře 2006 mohl prohlásit - je hotovo! JBN má nyní deset strategických cílů, které chce v následujících pěti letech dosáhnout. Na základě těchto cílů pracují nyní spolupracovníci v zemských pobočkách JBN v malých skupinách s placenými a neplacenými funkcionáři na uskutečňování těchto cílů. Co je pro nás důležité: Skutečnost, že člověk je svázán s přírodou a nestojí nad ní, je základem našeho jednání. Proto jsou našimi hlavními tématy ekologie naší planety a trvalé, zodpovědné zacházení s přírodou a existujícími zdroji. Naše jednání se vyznačuje pravdivostí a transparentností. Jsme přesvědčeni o tom, že pro dosažení našich cílů je neodmyslitelným předpokladem tolerance a solidarita mezi lidmi. Proto se při našich akcích vzdáváme násilí a usilujeme o klidný průběh, aniž by se přitom upustilo od demokratického práva na svobodné vyjádření svého názoru. Pokládáme se za zastánce zájmů dětí a mladých dospělých a ovlivňujeme proto společensko-politické procesy. V rámci našeho vzdělávacího pověření je pro nás důležité, požadovat samostatnost a autonomii myšlení a jednání mladých lidí a podporovat rozvoj jejich osobnosti. Další informace najdete na internetových stránkách!

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,31 MB