Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • AgAkcent, s.r.o., Regionales Zentrum für Landentwicklung 
  • AgAkcent, s.r.o., Regionální centrum pro rozvoj venkova 
  •  
  • Čsl. legií 172 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

AgAkcent, s.r.o., Regionales Zentrum für Landentwicklung

Die Gesellschaft AgAkcent GmbH ist seit 1998 im ländlichen Raum Süd-West Böhmens tätig. Von Beginn an befasste sie sich mit der Entwicklung und Erneuerung des ländlichen Raumes. Anfangs im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms bei der Gründung der Mikroregionen und bei der Bildung der strategischen Entwicklungskonzepte der Gemeindenvereinigungen. Später bei Förderanträgen für finanzielle Mittel aus den Phare und SAPARD Programmen. Z.Z. werden Förderanträge für Mittel aus dem Strukturfonds der EU vorbeireitet. Wichtige Teile sind die Förderung des regionalen und des Humanpotenzials, Publikationstätigkeiten und Tourismusförderung, hauptsächlich des ländlichen Tourismus in Böhmerwald und im Česky les (Tschechischer Wald). Leistungsangebot: 1. Projektbearbeitung, die Projekte werden von den Strukturfonds (Phare, SAPARD, SROP, Interreg) mitfinanziert 2. Beratung im Bereich der Regionentwicklung 3. Strategie der Mikroregionentwicklung - Grundbearbeitung der Programmkonzepte für die Orts- und Mikroregionentwicklung der Dörfer, Vereine und Dorfverbände 4. Produktentwicklung im Tourismus, Radwegeprojekte, Marketing für Landtouristik 5. Seminarorganisation und Schulung 6. Publikationtätigkeit - Herausgeben von Werbematerialien und Katalogen 7. Datensammlung und ihre Bearbeitung für Infosysteme Wir vermitteln: - Rechtsberatung bei der Vorbereitung der Gemeindeveordnungen und Auswahlverfahren - Dienste im Gebiet der environmetalen Erziehung und Ökologie - Hilfe beim Schutz der Industrierechte und der geistigen Urheberrechte - Planungs- und Architektenleistungen

AgAkcent, s.r.o., Regionální centrum pro rozvoj venkova

Společnost AgAkcent, s. r. o, působí ve venkovském prostoru jihozápadních Čech od roku 1998. Její činnost je od prvopočátku zaměřena na obnovu a rozvoj venkova. Nejdříve v rámci Programu obnovy venkova při zakládání mikroregionů a tvorbě strategických rozvojových dokumentů sdružení obcí. Později při přípravě žádostí o finanční podporu z programů Phare a SAPARD. Důležitou součástí je příprava lidských zdrojů, publikační činnost a podpora rozvoje cestovního ruchu, zejména venkovské turistiky na Šumavě a v Českém lese. Nabídka služeb: 1. Zpracování projektů spolufinancovaných z předstrukturálních a strukturálních fondů Evropské unie (Phare, SAPARD, SROP, Interreg), 2. Poradenské služby v oblasti regionálního rozvoje, 3. Strategie rozvoje mikroregionu - zpracování základních programových dokumentů místního a mikroregionálního rozvoje obcí, zájmových družení a svazků obcí, 4. Tvorba produktů cestovního ruchu, projektování cyklotras, marketing venkovské turistiky, 5. Organizování seminářů a školení, 6. Publikační činnost - vydávání propagačních materiálů a katalogů, 7. Sběr a zpracování dat pro informační systémy. Zprostředkujeme: - právní konzultace při přípravě obecních vyhlášek a výběrových řízení, - služby v oblasti environmentální výchovy a ochrany životního prostředí, - pomoc při ochraně průmyslových práv a duševního vlastnictví, - služby architekta.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB