Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Musikschule Fryderyk Chopin 
  • Základní umělecká škola Fryderyka Chopina 
  •  
  • Ibsenova 87 
  • 353 01 Mariánské Lázně 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Musikschule Fryderyk Chopin

Die Musikschule Fryderyk Chopin hat einen bedeutenden Anteil am Kulturleben in Mariánské Lázně. Im Entstehungsjahr 1926 hatte die Musikschule 50 Schüler. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Musikunterricht im damaligen Stadtmusikinstitut mit 130 Schüler fortgesetzt. Nach weiteren zwanzig Jahren hatte die Schule bereits 500 Schüler. In dieser Zeit begann eine große zusätzliche Arbeit einiger Lehrer. Es entstanden die Orchester und Ensembles, die sich ständig weiterentwickelten und sich in der Region und in der Öffentlichkeit einen sehr guten Namen aufbauten. Die Musikschule Fryderyk Chopin veranstaltet – dank dem Kurortsmilieu und den ausländischen Gästen – jährlich bis zu 270 Auftritte. Einige der Schulorchester realisieren 10 bis 15 Konzertstournéen im Ausland. Heute gehören zur Schule zwanzig Orchester, Ensembles und Gruppen, in denen fast 300 Schüler ständig aktiv spielen. Gerade diese öffentlich in Erscheinung tretenden Ensembles sind eine gute Garantie zum Interesse wecken bei Eltern und Kindern, an der Schule Musik zu lernen - aktuell sind es fast 950 Schüler. Am Erfolg der Schule haben alle Unterrichtsbereiche Anteil – Musik-, Tanz- und die bildende Kunst. Auch die spartenübergreifende Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Zu den sehr erfolgreichen Ensembles zählen auch außergewöhnliche gute Solisten. Für ihre Qualität spricht die Tatsache, dass die talentiertesten Schüler jedes Jahr an die Konservatorien und andere Kunstschulen gehen und verschiedene Würdigungen in nationalen Wettbewerben erhalten. Einige unter ihnen bekommen auch Möglichkeit, als Solisten beim professionellen Westböhmischen Symphonieorchester in Mariánské Lázně aufzutreten. Ensembles der Musikschule Fryderyk Chopin: - Großes Akkordeon Orchester, - Jugendblasorchester mit Majoretten, - Kammerstreichensemble, - MUSICA DOLCE - Instrumental- und Vocalensemble, - Rozmarýnek - Kinderfolklorensemble, - Akkordeon Quartett, - Sambalita - Instrumental Ensemble, - Mariánka - Das kleine Blasorchester, - Junior Dixieland - Jazzband.

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina

Na kulturním životě Mariánských Lázní se významně podílí ZUŠ Fryderyka Chopina. V roce l926 - v době svého vzniku - měla Hudební škola 50 žáků. Poválečné období Městského hudebního ústavu bylo zahájeno se 130 posluchači. Po dalších 20 letech dosáhl počet žáků 500. V té době začíná mimořádná práce mnoha učitelů. Vznikají orchestry a soubory, jejichž činnost se neustále rozvíjí, přesahuje rámec regionu a je kladně oceňována nejen veřejností, ale i odborníky. Ročně ZUŠ F. Chopina - díky lázeňskému prostředí a zahraničním hostům - pořádá až 270 akcí a orchestry ukutečňují 10 - 15 zahraničních koncertních zájezdů. V současné době pracuje ve škole 20 orchestrů, souborů a skupin, ve kterých trvale působí téměř 300 žáků školy. Právě veřejně účinkující soubory jsou zárukou zájmu rodičů a dětí o studium v naší škole, v které je v současnosti vyučováno 810 žáků. Na úspěšné činnosti školy se podílí všechny vyučované obory: hudební, taneční i výtvarný. Jejich vzájemná spolupráce je velkým přínosem. Jsou-li ve škole úspěšné soubory, pak nescházejí ani výjimeční sólisté. Jejich kvality dokazuje skutečnost, že jsou každoročně přijímáni na konzervatoře a jiné umělecké školy, získávají významná ocenění v celostátních soutěžích a někteří mají i možnost vystoupit jako sólisté s profesionálním tělesem - Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Soubory při ZUŠ F. Chopina: - Velký akordeonový orchestr, - Dechový orchestr mladých s mažoretkami, - Komorní smyčcový soubor, - MUSICA DOLCE - instrumentálně-vokální soubor, - Rozmarýnek - dětský folklórní soubor, - Akordeonové kvarteto, - Sambalita - instrumentální soubor, - Mariánka - malý dechový orchestr, - Junior Dixieland - jazzový soubor.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB