Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Anton-Bruckner-Gymnasium 
 • Gymnázium Antona Brucknera 
 •  
 • Hans-Adlhoch-Straße 23 
 • 94315 Straubing 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Anton-Bruckner-Gymnasium

Das Anton-Bruckner-Gymnasium hat einen musischen und wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. Beide beginnen mit Englisch als erster Fremdsprache, in der 6. Klasse besteht die Möglichkeit zwischen Latein und Französisch als zweiter Fremdsprache zu wählen. Die Schüler kommen aus der mittelgroßen Stadt Straubing, die das historische und kulturelle Zentrum des Gäubodens darstellt, und aus dem großen Landkreis Straubing. Alle sozialen Schichten sind an der Schule vertreten. Durch die zahlreichen Aktivitäten vor allem das musischen Zweiges, die auch eine große Außenwirkung haben, ist die Schule fest im Bewußtsein der Bevölkerung verankert und stellt mit seinen außerschulischen Konzerten einen integralen Bestandteil des Straubinger Kulturlebens dar. Durch regelmäßigen Schüleraustausch mit Partnerschulen in den USA, der Tschechischen Republik und Frankreich, durch die regelmäßige Anwesenheit eines Fremdsprachenassistenten und auch durch eine Comenius-Assistenz ist vor allem das europäische Ausland im schulischen Alltag stets präsent.

Gymnázium Antona Brucknera

Gymnázium Antona Brucknera má múzickou a ekonomickou větev. Obě začínají s angličtinou, jako prvním cizím jazykem, v 6. třídě existuje možnost, zvolit si mezi latinou a francouzštinou jako druhým jazykem. Žáci přicházejí ze středně velkého města Straubing, které představuje historické a kulturní centrum oblasti Gäuboden a z velkého zemského okresu Straubing. Ve škole jsou zastoupeny všechny sociální vrstvy. Díky četným aktivitám především múzické větve, které mají také velký účinek navenek, je škola pevně zakotvena ve vědomí obyvatelstva a se svými mimoškolními koncerty představuje integrální součást kulturního života Straubingu. Díky pravidelným školním výměnám s partnerskými školami v USA, České republice a Francii, pravidelné přítomnosti cizojazyčného asistenta a také díky asistenci Comenius je zahraniční, především evropský prvek v každodenním životě školy trvale přítomen.
 • Öffnungszeiten:
 • Zu den üblichen Unterrichtszeiten
 • Otevírací doba:
 • V obvyklou dobu vyučování
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB