Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gymnasium Třeboň 
  • Gymnázium Třeboň 
  •  
  • Na Sadech 308 
  • 379 26 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gymnasium Třeboň

Der Weg zur Gründung der Schule in Třeboň war kompliziert. In den Jahren 1851 - 1856 wurde die zweijährige Unterrealschule errichtet. Bereits seit 1868 wurden nach Třeboň aus České Budějovice tschechische Parallelschulen des deutschen Gymnasium verlegt und die Třeboňer Unterrealschule wurde durch die kaiserliche Entscheidung von 21. Dezember 1867 auf das staatliche niedrigere Realgymnasium umgewandelt. Der Unterricht begann am 1. Oktober 1868. Die Studentenzahl ist allmählich so gewachsen, dass das Gymnasium später zum höheren Gymnasium avanciert wurde. Der Unterricht orientiert sich an gute allgemeine Qualifizierung mit gutem Niveau des Sprachstudiums. Das Ziel ist die ordentliche Vorbereitung für das weitere Studium an höheren Schulen und Hochschulen in der Tschechischen Republik und im Ausland. Durchschnittlich 90% von Studenten setzt ihr Studium an den Hochschulen fort. Studiumsfächer: 1. Gymnasium, vierjähriges Studium - Traditionelles Fach für Absolventen der neunten Klassen, 2. Gymnasium, achtjähriges Studium ist für Absolventen der fünften Klassen der Grundschule geöffnet.

Gymnázium Třeboň

Cesta k založení střední školy v Třeboni byla složitá. V období 1851 - 1856 byla zřízena dvouletá škola podreálná. Od školního roku 1868 byly přeloženy do Třeboně z Českých Budějovic české paralelky německého gymnázia a Třeboňská podreálka byla přeměněna cisařským rozhodnutím ze dne 21. prosince 1867 ve státní nižší reálné gymnázium. Vyučování bylo zahájeno 1. října 1868. Postupně počet studentů vzrostl natolik, že později bylo gymnázium rozšířeno na vyšší gymnázium. Výuka je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Cílem je řádná příprava na další studium na vyšších a vysokých školách v ČR i v zahraničí. Průměrně 90% studentů odchází studovat na vysoké školy. Studijní obory: 1. Gymnázium, čtyřleté studium - tradiční obor pro absolventy devátých tříd, 2. Gymnázium, osmileté studium je otevřeno pro absolventy pátých ročníků základních škol.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB