Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Freitag 05. Juni 2015   19.30 h - 22.00 h

Musikbrücke 2015: Kammermusikprogramm mit Edita Keglerová und Ivana Bilej Brouková in Wörth

Das Projekt Musikbrücke 2015 spannt einen musikalischen Bogen zwischen der Stadt Wörth a. d. Donau im Landkreis Regensburg und der westböhmischen Stadt Tachov. Für das Konzert auf der bayerischen Seite gelang es den Organisatoren einen außergewöhnlichen Veranstaltungsortzu finden. Die große Produktionshalle der Ziegelei Senft in Wörth a.d. Donau wurde passend zur regionalen Programmlinie von Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 „Industrielles Erbe“ für ein Barockkonzert tschechischer Musikerinnen ausgewählt. 

Veranstaltungsort: Ziegelei Senft (Wellerbachstr. 1)

In ihrem Kammermusikprogramm präsentieren die tschechischen Musikerinnen Edita Keglerová (Cembalo) und Ivana Bilej Brouková (Sopran) Sonaten, Sonatinen und galante Lieder mit der Kantate „Cephalus & Aurora“ aus der „Sammlung vermischter Klavierstücke für geübte und ungeübte Spieler“. Diese hat der böhmische Kapellmeister und Komponist Georg Anton Benda in den Jahren 1780-1787 in Gotha und Leipzig herausgegeben. Sein Todestag jährt sich 2015 zum 220. Mal (1722-1795).
Eine der wenigen vollständigen Originalausgaben dieser Sammlung ist im Prager Konservatorium erhalten. Sie stand für die künstlerische und wissenschaftliche Realisierung zur Verfügung. Das Programm ist im Sinne der Tradition der Hauskonzerte gestaltet.

Edita Keglerová (Cembalo) absolvierte ihr Studium an der Prager Akademie der musischen Künste in der Cembaloklasse bei Prof. Giedré-Lukšaité Mrázková. Danach setzte sie ihre Studien in der Meisterklasse bei Prof. Jacques Ogg am Königlichen Konservatorium in Den Haag fort, wo sie mit dem Meisterdiplom im Solo- und Kammerspiel abschloss. Im Jahr 2002 erhielt ihr ein Stipendium der Königlichen Musikakademie in London für einen einjährigen Studienaufenthalt. Im September 2003 wurde sie an der Prager Akademie der musischen Künste zum Doktorandenstudium im Bereich „Interpretation und Theorie der Interpretation“ angenommen. Edita Keglerová beteiligt sich regelmäßig an internationalen Meisterkursen und Wettbewerben und gewann angesehene Preise. Sie arbeitet als Solistin und Kammerspielerin mit führenden tschechischen Kammerorchestern zusammen. Sie ist Mitglied einiger Ensembles für Alte Musik, mit denen sie in Tschechien und im Ausland konzertiert.
Weitere Informationen: www.keglerova.com  

Ivana Bilej Brouková (Sopran) studierte Gesang am Prager Konservatorium und an der Berliner Hochschule der Künste. Sie belegte internationale Meisterkurse, verbrachte ein Jahr als Stipendiatin an der Bremer Akademie für Alte Musik und beteiligte sich an verschiedenen Opernprojekten. In ihrer Heimat und im Ausland konzertiert sie mit professionellen Ensembles, die sich mit Alter Musik beschäftigen (Tiburtina ensemble, Collegium 1704, Musica Florea, Hipocondria ensemble u.a.). Im Bereich der Kammermusik tritt sie mit Lautenisten (bspw. Ophira Zakai, Jan Krejča), Cembalisten wie Edita Keglerová und mit der romantischen Gitarristin Jana Steidl Kindernayova auf. Sie hat an mehreren Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen mitgewirkt.
Weitere Informationen: www.broukova.comDas Konzert ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.

Plzeň 2015

Freitag 05. Juni 2015   19.30 h - 22.00 h

Hudební most 2015: Program komorní hudby s Editou Keglerovou a Ivanou Bilej Broukovou ve Wörthu

Projekt Hudební most 2015 napíná pomyslný smyčec mezi městy Wörth nad Dunají v okresu Řezno a západočeským Tachovem. Organizátorům se podařilo najít pro koncert na bavorské straně neobyčejné místo konání. Velká výrobní hala cihelny Senft ve Wörthu nad Dunají byla pro tento barokní koncert vybrána trefně k regionální programové linii Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 pod názvem „Průmyslové dědictví“. 

Místo konání: Cihelna Senft (Wellerbachstr. 1)

Ve svém programu komorní hudby představují české hudebnice Edita Keglerová (cembalo) a Ivana Bilej Brouková (soprán) sonáty, sonatiny a galantní písně s kantátou „Cephalus & Aurora“ ze „Sbírky smíšených klavírních děl pro zkušené i nezkušené hráče“. Ty vydal český kapelník a skladatel Jiří Antonín Benda v letech 1780-1787 v Gotě a Lipsku. V roce 2015 uplyne 220 let od jeho smrti (1722-1795).
Jedno z mála kompletních originálních vydání této sbírky zůstalo zachováno na Pražské konzervatoři. Sbírka byla k dispozici pro umělecké a vědecké potřeby při realizaci koncertu. Program je utvářen ve smyslu tradice domácích koncertů.

Edita Keglerová (cembalo) absolvovala studium na pražské Akademii múzických umění v cembalové třídě u Prof. Giedré-Lukšaité Mrázkové. Poté pokračovala ve studiu v mistrovské třídě u Prof. Jacquesa Ogga na Královské konzervatoři v Haagu, které zakončila mistrovským diplomem ze sólové a komorní hry. V roce 2002 získala stipendium Královské hudební akademie v Londýně na roční studijní pobyt. V září 2003 byla přijata do doktorského studia v oblasti „Interpretace a teorie interpretace“ na pražské Akademii múzických umění. Edita Keglerová se pravidelně účastní mezinárodních mistrovských kurzů a soutěží a získala významné ceny. Spolupracuje jako sólistka a komorní hráčka s předními českými komorními orchestry. Je členkou několika souborů Staré hudby, se kterými koncertuje jak v České republice, tak i v zahraničí.  
Další informace: www.keglerova.com  

Ivana Bilej Brouková (soprán) studovala zpěv na Pražské konzervatoři a na Berlínské vysoké škole umění. Absolvovala mezinárodní mistrovské kurzy, strávila rok jako stipendistka na Akademii staré hudby v Brémách a účastnila se různých operních projektů. Ve své vlasti a v zahraničí koncertuje s profesionálními soubory, které se věnují staré hudbě (Tiburtina ensemble, Collegium 1704, Musica Florea, Hipocondria ensemble a jiné). V oblasti komorní hudby vystupuje s loutnisty (např. Ophira Zakai, Jan Krejča), cembalisty jako je Edita Keglerová a s romantickou kytaristkou Janou Steidl-Kindernayovou. Spoluúčinkovala v několika rozhlasových a televizních pořadech a spoluúčastnila se několika natáčení CD.
Další informace: www.broukova.comKoncert je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 

Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno
  • K.i.W. - Kultur in Wörth 
  • K.i.W. - Kultura ve Wörthu 
  •  
  • Rathausplatz 1 
  • 93086 Wörth a.d. Donau 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   Vorverkauf 11,00 / Abendkasse 13,00
  • Vstupné v Kč:   Předprodej cca 300,- / večerní pokladna cca 360,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Ivana Brouková
 | Edita Keglerová
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,81 MB / 4,18 MB