Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Grenznah - Gespräche in Plan und Tirschenreuth

Im Rahmen des Projektes "Gründung eines Museums sowie von Kultur- und Freizeiträumen im ehemaligen Münzhaus der Familie Schlick", gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, entstanden Gespräche, die nun Jan Šícha als Sammelwerk in einem Buch veröffentlichte.

Das Portal bbkult.net veröffentlicht schrittweise alle 18 Gespräche aus diesem Buch.

Na pomezí - rozhovory v Plané a Tirschenreuthu

V rámci projektu "Založení muzea a kulturního volnočasového prostoru v někdejší šlikovské mincovně", který podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vznikli rozhovory, které nyní Jan Šícha zveřejnil jako sbírku ve své nové knize.

Portál bbkult.net zveřejní postupně všech 18 rozhovorů z této knihy.

Einträge • Příspěvky

Das Einleitungswort des ersten Bürgermeisters der Stadt Tirschenreuth, Herrn Franz Stahl

Tirschenreuth blüht – nicht erst seit der Gartenschau 2013 aber seither besonders prächtig. Die Wurzeln der heutigen Blüte liegen sicherlich auch in der Stadthistorie: Als im Jahr 1945 die Vertreibung im bayrisch-böhmischen Grenzgebiet ihren traurigen Höhepunkt erlebte, siedelten sich tausende Menschen eu in Tirschenreuth an.

Die Stadt ist um 50 Prozent gewachsen, 60 Firmen und Geschäfte wurden gegründet, neue Schulen sind entstanden und der sudetendeutsche Kulturverein brachte Musik und Theater. Heute leben in Tirschenreuth gut 9.000 Menschen und die Stadt hat ein Haushaltsvolumen von aktuell 36,7 Mio. Euro pro Jahr (2004 lag es noch bei 15 Mio. Euro). Die Arbeitslosigkeit ist sehr gering und 9 von 10 Tirschenreuthern sagen, laut einer Umfrage, dass die Stadt sich in den vergangenen zehn Jahren bestens entwickelt hat.

Ein Teil dieser positiven Entwicklung ist auch die Städtepartnerschaft mit Plana, die seit 2008 besteht. Der Weg zu dieser Partnerschaft war ein erstaunlicher. Denn während Tirschenreuth sich über Jahrzehnte immer weiterentwickelte, war nur wenige Kilometer entfernt jeden Tag das immer Gleiche zu sehen: Eine geschlossene Grenze. Was dahinter passiert, wusste hier niemand.

Dann kam der 1. Mai 1990.
Dieses Buch erzählt vom Leben damals, der Freundschaft heute und all den vielen Dingen, die uns mit Plana verbinden – in vielen persönlichen Geschichten. Da ist zum Beispiel ein ehemaliger Tirschenreuther Grenzpolizist, der heute Wallfahrten nach Plana organisiert. Oder das letzte Interview mit einer alten Dame, die als junges Mädchen in Plana das Tanzen lernte, bevor sie nach Tirschenreuth fliehen musste.

Es geht in diesem Buch um das Leben und das Erleben in den vergangenen Jahrzehnten. Ein wichtiges Buch gegen das Vergessen und für das Verständnis beiderseits der Grenze und ein weiterer wichtiger Stein auf dem Weg zu einer noch engeren Städtepartnerschaft, wie wir sie uns herzlich wünschen.

Úvodní slovo starosty města Tirschenreuthu, pana Franze Stahla

Tirschenreuth vzkvétá. Bylo tomu tak již před rokem 2013, kdy se tu konala krajinná výstava, ale od této doby je rozkvět obzvlášť patrný. Kořeny dnešního rozmachu tkví zajisté i v historii města: Když v roce 1945 dosáhlo vyhánění v bavorsko-českém pohraničí svého žalostného vrcholu, tisíce lidí se nově usadily v Tirschenreuthu.

Město se rozrostlo o 50 procent, bylo založeno 60 firem a obchodů, vznikly nové školy a sudetoněmecký kulturní spolek do města vnesl hudbu a divadlo. Nyní žije v Tirschenreuthu dobrých 9 000 obyvatel a rozpočet města činí aktuálně 36,7 mil. eur ročně (v roce 2004 to bylo ještě 15 mil.). Nezaměstnanost je velmi nízká a 9 z 10 obyvatel Tirschenreuthu si dle jednoho průzkumu myslí, že se město v uplynulých deseti letech nadmíru dobře rozvíjelo.

Součástí tohoto pozitivního vývoje je také partnerství s městem Planá, které existuje od roku 2008. Cesta k tomuto partnerství byla pozoruhodná. Zatímco Tirschenreuth se v průběhu desetiletí stále rozvíjel, bylo jen o několik kilometrů dál vidět každý den to samé: uzavřená hranice. Co se děje za ní, tady nikdo nevěděl.

Pak přišel 1. květen 1990.
Tato dokumentace vypráví prostřednictvím mnoha osobních příběhů o tehdejším životě, dnešním přátelství a o všech věcech, které nás s Planou spojují. Například je tu příběh bývalého příslušníka pohraniční policie z Tirschenreuthu, který dnes organizuje poutě do Plané. Nebo poslední rozhovor s jednou starší dámou, která se jako mladé děvče učila v Plané tancovat, předtím, než musela uprchnout do Tirschenreuthu.

Tato sbírka ukazuje, jak lidé žili a prožívali minulá desetiletí. Je důležitým dokumentem proti zapomnění, zároveň přispívá k porozumění na obou stranách hranice a je dalším významným milníkem na cestě k ještě užšímu partnerství měst, jak si jej od srdce přejeme.

 |
Rendert Time: 0,105 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB