Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Grenznah - Gespräche in Plan und Tirschenreuth

Im Rahmen des Projektes "Gründung eines Museums sowie von Kultur- und Freizeiträumen im ehemaligen Münzhaus der Familie Schlick", gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, entstanden Gespräche, die nun Jan Šícha als Sammelwerk in einem Buch veröffentlichte.

Das Portal bbkult.net veröffentlicht schrittweise alle 18 Gespräche aus diesem Buch.

Na pomezí - rozhovory v Plané a Tirschenreuthu

V rámci projektu "Založení muzea a kulturního volnočasového prostoru v někdejší šlikovské mincovně", který podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vznikli rozhovory, které nyní Jan Šícha zveřejnil jako sbírku ve své nové knize.

Portál bbkult.net zveřejní postupně všech 18 rozhovorů z této knihy.

Einträge • Příspěvky

Das Einleitungswort der Bürgermeisterin der Stadt Plan, Frau Martina Němečková

Die Stadt Plan bei Marienbad sucht die Gestalt ihres zukünftigen Museums und diese Publikation ist einer der Schritte, die zu diesem Museum führen. Dank dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds waren wir im Jahre 2018 Träger eines Projektes, wo sich die Tschechen und Deutsche Gedanken gemacht haben, was in solch einem Museum sein und welche Form die neu entstandene Institution haben sollten, damit sie langfristig haltbar wäre. Für das zukünftige Museum hat die Stadt Plan das Gebäude des ehemaligen Münzhauses der Familie Schlick auf dem Marktplatz. Es ist potenziell ein schöner Bau, der sich aber in einem ziemlich elenden Zustand befindet.

Die Aussagen in dieser Dokumentation öffnen das Gedächtnis der vergangenen Jahrzehnte. Es sprechen in ihr Leute, die in Plan und Tirschenreuth etwas Interessantes und Nutzbringendes tun. Obgleich wir mit unserer Partnerstadt geographisch nah liegen, ist eine ganze Reihe unserer Erfahrungen völlig verschieden.

Als 1945 der furchtbarste Krieg aller Zeiten durch die bedingungslose Kapitulation Nazideutschlands beendet hat, war klar, dass der nazistische Plan, die Tschechen einer Rasseninventur zu unterwerfen und die, die sich nicht germanisieren lassen, als eine armselige Arbeitskraft irgendwo hinter Ural abzuschieben, wird nicht verwirklicht. Im Gegenteil, es kam die zwanghafte Aussiedlung der tschechischen Deutschen, die in den böhmischen Ländern ganze Jahrhunderte gelebt haben und hiesige Patrioten waren, wie zum Beispiel die barocken Statuen der Landespatronen des heiligen Wenzel und des heiligen Veit auf dem Altar der städtischen Kirche in Plan bezeugen. Für unsere Stadt bedeutete das Kriegsende einen fast vollständigen Wechsel der Bevölkerung. Die nachträgliche Besiedelung verlief stufenweise. Gegenüber den Leuten hinter dem Eisernen Vorhang, insbesondere den Westdeutschen, wurde ein Hass wie gegen die Erzfeinden gepflegt.

In der Gegenwart haben wir es zur Normalität und Prosperität gebracht. Eine ganze Reihe der Familien lebt in Plan schon seit etlichen Generationen. Viele sind stolz auf die Stadt und diese Gegend und wollen für öffentliche Interessen arbeiten, egal ob professionell oder in ihrer Freizeit. Dank dieser Umstände ist es uns gelungen, einige größeren Projekte zu realisieren. Wir haben den Marktplatz neu hergerichtet, den Stadtpark gegründet, zwei architektonische Preise gewonnen – einen für die neue Trauerhalle, eine für den Umbau des ehemaligen Kinos in einen Kulturraum für mehrere Zwecken. Eine große Menge der Leute in Plan nimmt die Änderungen als eine Wendung zum Besseren wahr.

Ich bin sehr froh, dass uns die Partnerschaft mit nahem und erfolgreichem Tirschenreuth bindet, wo man eine langjährige konzeptionelle Arbeit sieht. Wir möchten diese Partnerschaft vertiefen, uns inspirieren lassen, die guten Erfahrungen reflektieren und die eigene Empirie teilen. Für gemeinsame Projekte gibt es ein großes Potenzial. Ich bedanke mich bei allen, die hier über ihr Leben und ihr Arbeit gesprochen haben. Ich glaube, dass auch diese Texte uns wieder um ein Stück näher bringen.

Úvodní slovo starostky města Plané, paní Martiny Němečkové

Město Planá u Mariánských Lázní hledá podobu svého budoucího muzea a tato publikace je jedním z kroků, které k muzeu vedou. Díky Česko-německému fondu budoucnosti jsme byli v roce 2018 nositeli projektu, v němž Češi a Němci přemýšleli, co by v muzeu mělo být a jakou formu by nová instituce měla mít, aby byla dlouhodobě udržitelná. Pro budoucí muzeum určilo město Planá vlastní budovu někdejší šlikovské mincovny na náměstí. Je to potenciálně krásná stavba, která se ovšem nachází ve velmi zuboženém stavu.

Výpovědi v této dokumentaci otevírají paměť uplynulých desetiletí. Promlouvají v ní lidé, kteří v Plané i Tirschenreuthu dělají něco zajímavého a prospěšného. Jakkoli jsme si s naším partnerským městem geograficky blízko, řadu zkušeností máme zcela rozdílnou.

Když v roce 1945 skončila bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa nejhorší válka všech dob, bylo jasné, že nacistický plán podrobit Čechy rasové inventuře a ty, kteří nepůjdou poněmčit, odsunout jako bídnou pracovní sílu někam za Ural, se neuskuteční. Naopak došlo k nucenému vysídlení českých Němců, kteří v českých zemích žili po staletí a byli zdejšími patrioty, jak dosvědčují například barokní sochy zemských patronů svatého Václava a svatého Víta na oltáři městského kostela v Plané. Pro naše město znamenal konec války téměř úplnou výměnu obyvatelstva. Nové dosídlení probíhalo postupně. Vůči lidem za železnou oponou, zvláště pak západním Němcům, byla pěstována nenávist jako k úhlavním nepřátelům.

V současnosti jsme se dopracovali k normalitě a prosperitě. Řada rodin žije v Plané již po několik generací. Hodně lidí je hrdých na toto město a tento kraj a chce pro veřejné zájmy pracovat, ať profesionálně, nebo ve svém volném čase. Díky tomu se nám podařilo realizovat několik větších projektů. Opravili jsme náměstí, založili městský park, získali jsme dvě architektonické ceny – jednu za novou smuteční síň, jednu za přestavbu bývalého kina na víceúčelový kulturní prostor. Velké množství lidí vnímá změny k lepšímu.

Jsem moc ráda, že nás pojí partnerství s blízkým a úspěšným Tirschenreuthem, v němž je vidět dlouholetá koncepční práce. Chtěli bychom partnerství prohlubovat, nechat se inspirovat, reflektovat dobré zkušenosti a sdílet zkušenosti vlastní. Pro společné projekty existuje velký potenciál. Děkuji všem, kdo zde promluvili o svém životě a své práci. Myslím, že i díky těmto textům si budeme zas o kousek blíž.

 |
Rendert Time: 0,116 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB