Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Auf Entdeckungstour in Bezdružice/Weseritz

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

Schade, wirklich schade. Eine so interessante Synagoge in einem so erbärmlichen Zustand. Von außen gleicht sie einem Schuppen, innen präsentiert sie sich mit Frauenemporen und Resten von Stuckverzierungen und allerdings sehr verblassten Deckenmalereien, wie sie im Pilsener Raum nur in wenigen Synagogen zu finden sind.
Ich war an Bezdružice/Weseritz schon mehrmals vorbeigefahren, auf dem Weg nach Konstantinovy Lázně/Konstantinsbad und nach Planá/Plan. Diesmal aber schaute ich mir die Ortschaft genauer an. Mein Fremdenführer für einen Tag war Sven Müller, eifriger Leser meines Blogs, Nepomukfan und Abkömmling einer deutschen Familie aus Weseritz.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Jak jsem objevila Bezdružice/Weseritz

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Škoda, opravdu škoda. Tak zajímavá synagoga v tak žalostném stavu. Zvenku vypadá jako nějaká kůlna, vevnitř můžete obdivovat ženskou galerii a zbytky štukové výzdoby a již velmi vybledlé stropní malby, které v Plzeňském kraji najdete jen v málo synagogách.
Bezdružicemi/Weseritz jsem projížděla už několikrát, cestou do Konstantinových Lázní/Konstantinsbad a do Plané/Plan. Tentokrát jsem se ale rozhodla si to tu prohlédnout pořádně. Mým průvodcem na jeden den byl Sven Müller, nadšený čtenář mého blogu, milovník Jana Nepomuckého a potomek německé rodiny z Bezdružic.

Celý blog lze přečíst zde.

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Sven Müller vor dem ehemaligen Haus seiner Großeltern | Sven Müller před někdejším domem svých prarodičů
Irena und Karel mit Sven in der als Garage benutzten Synagoge | Irena a Karel se Svenem v synagoze používané jako garáž
Rendert Time: 0,076 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB