Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Zurück!

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

So bin ich, nach einem gut einmonatigen italienischen Heimaturlaub, wieder im Lande. In meiner alten, neuen Heimat Böhmen. Wo sich nichts geändert hat. Pilsen liegt wie eh und je an fünf Flüssen, bei meiner Anfahrt wurde ich, wie immer, vom hohen, spitzen Glockenturm der Bartholomäuskathedrale begrüßt, und die Einheimischen sind, wie eh und je, freundlich-reserviert.
Ich bin, trotz aller guten Vorsätze, immer noch keine rechte Biertrinkerin geworden, bin aber eine Suppenschlemmerin. So konnte ich mir das „Festival polévky“ nicht entgehen lassen, das „Suppenfestival“, mit dem das dreimonatige Straßenfestival „Živá ulice“ („Lebendige Straße“) zu Ende ging.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Zpět!

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Tak jsem po měsíčním pobytu doma v Itálii zase zpátky tady. Ve své staré, nové vlasti, v Čechách. Kde se nic nezměnilo. Plzeň leží už od pradávna na pěti řekách, při svém příjezdu mě přivítala, jako vždycky, vysoká špičatá věž katedrály svatého Bartoloměje a místní jsou, jako vždycky, přátelsky rezervovaní.
Pořád ještě se ze mě nestala opravdová pivařka, ale polévky mám ráda. A tak jsem si nemohla nechat ujít „Festival polévky“, kterým skončil tříměsíční pouliční festival „Živá ulice“.

Celý blog lze přečíst zde.

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Pilsen mit (rechts) dem Glockenturm der Bartholomäuskirche | Plzeň a věž katedrály svatého Bartoloměje (vpravo)
Auch Jiří Sulženko, Programmdirektor von Pilsen2015, ist als Hobbykoch mit von der Partie. | Také Jiří Sulženko, programový ředitel Plzně 2015, který rád vaří, si stoupnul k plotně.
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,56 MB