Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

CeBB-Blog

Mitarbeiter des CeBB schreiben regelmäßig im CeBB-Blog über Dinge, die sich am Rande der täglichen Arbeit abspielen. Auch Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden im Blog aufgegriffen. Die Blog-Einträge sind mit dem Namen des Autors versehen.

CeBB-Blog

Spolupracovníci CeBB budou psát pravidelně do blogu o věcech, které se odehrávají během každodenních pracovních událostí. Na blogu naleznete také témata přeshraniční spolupráce. Příspěvky do blogu budou vždy označeny jménem autora.

Einträge • Příspěvky

Vom Bumerang

Ahoj!

Da bin ich, der neue Mitarbeiter des CeBB. Meine Aufgaben? Online-Redaktion von bbkult.net und Mitarbeit bei Projekten und Veranstaltungen.

Das CeBB kenne ich gut und lange. Als es das CeBB noch gar nicht gab, lediglich als Idee und als Baustelle, habe ich für bbkult.net Übersetzungen durchgeführt und in der Schule in Oberviechtach Präsentationen von Kulturakteuren gedolmetscht. Damals noch als BWL-Student aus Weiden, der etwas hinzuverdienen wollte. Man könnte fast sagen: das noch nicht existierende CeBB war mein erster Arbeitgeber – mein Trittbrett zur Welt der Selbständigkeit.

„Mann der ersten Stunde“ nennt mich heute Hans Eibauer. Es gibt noch einige „Männer und Frauen“ der ersten Stunde. Die Entstehung des CeBB miterleben zu dürfen und nach 11 Jahren im CeBB arbeiten zu können, hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ich erinnere mich an eine Führung durch die Baustelle, an der einmal das CeBB entstehen sollte. Es brauchte viel Fantasie, sich das Gebäude fertig vorzustellen. Hans hatte sie  und verstand es, das Projekt umzusetzen.

Ich wollte schon immer mal etwas machen, was Tschechen und Deutsche verbindet. Deutsche Unternehmen in Tschechien oder andersrum waren das Ziel. Nach dem Studium in Weiden begab ich mich auf Heimreise – nach Pilsen, in die Wirtschaft (nicht zu verwechseln mit meiner Studienrichtung Wirtschaftskunde und Kneipologie!). Aber das Übersetzen und Dolmetschen habe ich nicht zur Seite gelegt. „Kontaktpflege zur Heimat“ nannte ich es. Apropos Heimat: nicht grenzüberschreitend, sondern grenzenlos! Auch den Kontakt zum CeBB habe ich nie verloren.

Doch nach 8 Jahren in Tschechien zieht es mich wieder zurück nach Bayern. Ich kehre zurück wie ein Bumerang, nur größer (ja, auch körperlich), erfahrener. Und wohin? Ins CeBB natürlich!  

Ich werde im CeBB als Online-Redakteur viel erleben – nicht nur aus der Übersetzerperspektive, sondern als voller Job. Das ist mehr, als nur Arbeitszeit, Lohn usw. Ich erhalte noch etwas oben drauf – Informationen aus erster Hand. Ich bin dann mittendrin statt nur dabei. Ich werde derjenige sein, der an der Schaltstelle der grenzüberschreitenden Information sitzen wird. Und das ist das reizvolle an dieser Herausforderung.  

Und ich freue mich, endlich fester Bestandteil dessen zu sein, was ich schon immer bewundert habe.


David Vereš 

O bumerangu

Ahoj!

Tak jsem tady, coby nový zaměstnanec CeBB. Mé úkoly? Online redakce bbkult.net a spolupráce na projektech a pořádaných akcích.

CeBB znám dobře a dlouho. V době, kdy CeBB ještě nebylo, kdy existovalo pouze jako nápad a jako staveniště, jsem překládal texty pro bbkult.net a ve škole v Oberviechtachu jsem tlumočil prezentace kulturních aktérů. Tenkrát ještě jako student podnikové ekonomie z Weidenu, který si chtěl něco přivydělat. Téměř by se dalo říci: ještě neexistující CeBB bylo mým prvním zaměstnavatelem - mým odrazovým můstkem do světa existenční samostatnosti.

"Muž první chvíle" tak mi dnes říká Hans Eibauer. Existuje ještě několik "mužů a žen" první chvíle. Mít příležitost, zažít vznik CeBB a po 11 letech v něm moci pracovat, o tom se mi tenkrát ani nesnilo. Vzpomínám si na jednu prohlídku staveniště, kde jednou mělo vzniknout CeBB. Chtělo to hodně fantazie, aby si člověk představil hotovou budovu. Hans ji měl a dokázal ten projekt realizovat.

Vždy jsem chtěl dělat něco, co spojuje Čechy a Němce. Německé podniky v Čechách a naopak byly cílem. Po studiu ve Weidenu jsem se vydal na dlouhý výlet - do Plzně, do hospodářské sféry (nezaměňovat s mým studijním oborem Nauka o hospodářství a knajpologii!). Ale překládání a tlumočení jsem se nepřestal věnovat. "Udržování kontaktů s domovem" tak jsem tomu říkal. Mimochodem domov: nikoliv přeshraničně, nýbrž bez hranic! Také kontakt s CeBB jsem nikdy neztratil.

Ale po 8 letech v Česku mne to opět táhne do Bavorska. Vracím se jako bumerang, jen větší (ano, i tělesně), zkušenější. A kam? No přirozeně do CeBB!

Jako online redaktor v CeBB toho hodně zažiji - nejen z perspektivy překladatele, nýbrž jako plnohodnotné zaměstnání. To je více, než jen pracovní doba, mzda atd. Dostanu ještě něco navíc - informace z první ruky. Jsem pak takříkajíc uprostřed dění a nejen u toho. Budu tím, kdo bude sedět u spínacího pultu přeshraničních informací. A to je na této výzvě tak lákavé.

A těším se, že budu konečně pevnou součástí toho, co jsem vždy obdivoval. 


David Vereš 

 | David Vereš
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB