Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Januar 2018

1. Projektkonferenz zur Barockregion Bayern Böhmen

Etwa 50 Teilnehmer aus Bayern und Böhmen kamen am Donnerstag, 25.01.2018 zur 1. Projektkonferenz Barockregion Bayern Böhmen im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee zusammen. Die ganztägige Konferenz lieferte eine Menge neuer Ideen, vernetzte die Akteure grenzüberschreitend und machte Lust auf die nächsten 3 Jahre, in denen das Projekt umgesetzt wird.
Eigentümer und Verwalter barocker Baudenkmäler, Tourismusorganisationen und weitere Kulturakteure aus Bayern und Tschechien trafen am Vormittag im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee ein. Ziel der Projektkonferenz war, über das Projekt Barockregion Bayern Böhmen zu informieren, Partner in die Planung von Aktivitäten einzubeziehen und neue Netzwerke aufzubauen.

Zu Beginn wurde das Projekt ausführlich anhand einer Präsentation der drei Projektpartner vorgestellt. Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB, Marta Bíba (Pilsen2015) und Jan Florián (Kulturista) vermittelten die wichtigsten Inhalte des Projekts und machten so vielen Teilnehmern Lust, sich am Projekt zu beteiligen. Prof. Josef Blank, der mit einem eigens aufgebauten barocken Projektorchester für Veranstaltungshöhepunkte sorgen wird, steckte das Publikum mit seiner Begeisterung für die musikalischen Schätze der Barockzeit an.


Nach der Mittagspause machten sich die Teilnehmer, aufgeteilt in 3 Gruppen, daran, in Arbeitsgruppen die Kontakte zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und auch weitere Anregungen zur Projektumsetzung zu geben. 


In der Arbeitsgruppe 1 (Moderation David Vereš) mit dem Thema "Gemeinsames Marketing" wurden Wege und Möglichkeiten gesucht, wie Barockdenkmäler in den bayerischen und böhmischen Nachbarregionen noch mehr Besucher anziehen können. Die Arbeitsgruppe 2 (Moderation Veronika Hofinger) trug den Titel „Dienstleistungen für Besucher“. Hierbei wurden Erfahrungen ausgetauscht und die Nachfrage von Besuchern nach zweisprachigen Angeboten, interaktiven Programmen für Kinder und Jugendliche oder Angeboten für Fahrradtouristen erörtert. Insbesondere die Qualität von Führungen und die zeitgemäße Vermittlung barocken Lebensgefühls war ein Thema, das die bayerischen ebenso wie die tschechischen Teilnehmer bewegte. In der Arbeitsgruppe 3 (Moderation Sebastian Lesňák) wurde über die „Programmgestaltung in den barocken Denkmälern“ diskutiert. Rege Nachfrage bestand nach den Angeboten des Projekts, Konzerte und Ausstellungen in Denkmälern zu organisieren. Über Fragebögen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Interesse an der Beteiligung am Projekt zu bekunden. Für alle diejenigen, die an der Konferenz nicht teilnehmen konnten, ist der Fragebogen ab sofort auf www.bbkult.net erhältlich.

Nach eineinhalb Stunden wurden die Ergebnisse aus den drei Arbeitsgruppen im Plenum präsentiert. Die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen und Monaten als eine weitere Grundlage für die Detailplanungen des Projekts genutzt. Weit über das Projekt hinaus werden hoffentlich die neu geknüpften Kontakte reichen.

Jan Florián resümierte in seinem Schlusswort die Konferenz, betitelte sie als sehr gelungen und früchtetragend und bedankte sich bei den Teilnehmern.


26. Januar 2018

1. konference k projektu Barokní region Čechy - Bavorsko

Asi 50 účastníků z Čech a Bavorska se sešlo ve čtvrtek 25. 1. 2018 u příležitosti 1. konference k projektu Barokní region Čechy Bavorsko v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Celodenní konference s sebou přinesla velké množství nových nápadů, navázala přeshraniční kontakty mezi aktéry a příjemně naladila na příští 3 roky, během kterých bude projekt realizován.
Do Centra Bavaria Bohemia v Schönsee dopoledne zavítali majitelé a správci barokních stavebních památek, turistické organizace a další kulturní tvůrci z České republiky a Bavorska. Cílem projektové konference bylo informovat o projektu Barokní region Čechy Bavorsko, zapojit partnery do plánování aktivit a vybudovat nové kontaktní sítě.

Na začátku byl projekt podrobně představen s pomocí prezentace tří projektových partnerů. Veronika Hofinger, ředitelka CeBB, Marta Bíba (Plzeň 2015) a Jan Florián (Kulturista) zprostředkovali nejdůležitější informace o projektu a nalákali mnohé přítomné k účasti na projektu. Prof. Josef Blank, který se se svým speciálně pro účely projektu vybudovaným barokním orchestrem postará o vrcholy kulturního programu, nakazil publikum svým nadšením pro hudební poklady období baroka.

Po polední přestávce se účastníci, rozdělení do 3 skupin, pustili do prohlubování kontaktů, výměny zkušeností a dalších podnětů pro realizaci projektu. 

V pracovní skupině č. 1 (moderace: David Vereš) na téma "Společný marketing" hledali cesty a možnosti, jak by barokní památky v českých a bavorských sousedních regionech mohly nalákat ještě více návštěvníků. Pracovní skupina č. 2 (moderace: Veronika Hofinger) nesla název „Služby pro návštěvníky“. Zde docházelo k výměně zkušeností a byla projednávána poptávka návštěvníků po dvojjazyčných nabídkách, interaktivních programech pro děti a mládež nebo nabídkách pro cykloturisty. Zejména kvalita prohlídek s průvodcem a dobový styl zprostředkování pocitu baroka byly tématem, které vnímají čeští i bavorští účastníci jako velice důležité. V pracovní skupině č. 3 (moderace: Sebastian Lesňák) se diskutovalo o „Tvorbě programu v barokních památkách“. Velice živá poptávka byla po nabídkách projektu umožňujících organizaci koncertů a výstav v barokních památkách. Prostřednictvím dotazníků měli účastníci možnost dát najevo svůj zájem o účast na projektu. Pro všechny, kteří se nemohli konference zúčastnit, je tento dotazník od tohoto okamžiku ke stažení na stránkách www.bbkult.net.

Po hodině a půl byly výsledky těchto tří pracovních skupin prezentovány v plénu. Výsledky budou v následujících týdnech a měsících využity jako další podklad pro detailní plánování projektu. Nově navázané kontakty budou, doufejme, sahat daleko za rámec projektu.

Jan Florián ve svém závěrečném slovu celou konferenci shrnul, označil ji jako velice vydařenou a plodnou a poděkoval všem účastníkům.

Fotogalerie • Fotogalerie

1. Projektkonferenz zur Barockregion Bayern Böhmen | 1. konference k projektu Barokní region Čechy - Bavorsko
1. Projektkonferenz zur Barockregion Bayern Böhmen | 1. konference k projektu Barokní region Čechy - Bavorsko
 | Josef Blank
 | Marta Bíba
 | Veronika Hofinger, Alexander Kříž
 |
 | Sebastian Lesňák
 | Veronika Hofinger
 | David Vereš
 | Jan Florián
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB