Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. September 2017

Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" erfolgreich abgeschlossen

37 deutsche und tschechische Schulen sowie 2 Kindergärten und somit über 2.000 Beteiligte haben die Kunstaktion „Kulturfrühling bunt“ erfolgreich umgesetzt. Von April bis Juni 2017 schmückten sie an 34 Aktionstagen 53 Bäume in den deutschen und tschechischen Nationalfarben. „Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreiche Bilanz“, so Hans Eibauer vom CeBB und Jan Lontschar vom Koordinierungszentrum Tandem. 
Ziel der Aktion war es vor allem, die Öffentlichkeit auf den Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling 2017 und damit die Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung vor 20 Jahren aufmerksam zu machen. Sie gab aber auch den Impuls für zahlreiche grenzüberschreitende Begegnungen junger Menschen, bereicherte bestehende und neue Schulpartnerschaften zwischen den Nachbarländern. Schüler und Lehrer wurden motiviert, den Grundgedanken der Aktion weiterzuentwickeln, kreative Ideen einzubringen, sich ein buntes Begleitprogramm auszudenken und zu organisieren. Die Schüler setzten die Idee des Schmückens der Bäume mit bunten Bändern gemeinsam um, unterstützen sich dabei, kommunizierten miteinander, tauschten sich aus. Entstanden ist etwas Sichtbares, das die jungen Menschen jeden Tag auf dem Schulgelände an die Freundschaft und die gemeinsamen Erlebnisse mit den Schülern der Partnerschule erinnert. Um den Hintergrund der Aktion zu verstehen, beschäftigten sich die Schüler mit den deutsch-tschechischen Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart. Auch hier brachten vor allem die Lehrkräfte viel Kreativität und Engagement ein. Zu den Aktionstagen auf bayerischer und tschechischer Seite wurden Kommunalpolitiker, Elternbeirat und weitere Gäste eingeladen.

Die Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" wurde vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen umgesetzt. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) förderte das Projekt. Damit beteiligen sich die beiden grenzüberschreitend tätigen Institutionen am Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017. Weiterer Förderpartner war der Landkreis Schwandorf, Werbepartner des CeBB im Jahr 2017 ist die Mero Germany AG, Vohburg a.d.Donau.

CeBB und Tandem bedanken sich herzlich bei den teilnehmenden Schulen und Lehrkräften, die mit Kreativität, Ideen und Engagement eine Idee mit Leben gefüllt und erfolgreich umgesetzt haben. Ihre Begeisterung hat sich auf die Schüler übertragen. Dies machen auch die vielen Fotos in der Abschlussdokumentation zum Projekt deutlich (zum Download unter diesem Beitrag).

Die engagierte Teilnahme einer großen Anzahl von Schulen hat die Projektpartner motiviert, die Zusammenarbeit zwischen bayerischen und tschechischen Schulen weiterhin zu unterstützen. Die Erfahrungen und das positive Feedback der Schulen sind in die Planungen für das neue Projekt "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2018" eingeflossen. Dieses wurde Ende Juni zur Förderung beim Zukunftsfonds eingereicht. CeBB und Tandem hoffen auf Bewilligung, um im kommenden Jahr wieder zahlreiche - bewährte und neue - Begegnungsveranstaltungen für Schulen anbieten zu können.

Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik. 

20. září 2017

Umělecká akce "Kulturní jaro pestré" úspěšně ukončena

37 českých a německých škol, 2 mateřské školy a přes 2000 účastníků se úspěšně podílelo na umělecké akci "Kulturní jaro pestré". Od dubna do června 2017 ozdobili během 34 akčních dnů celkem 53 stromů českými a německými národními barvami. "Jsme velmi hrdí na tento skvělý výsledek", sdělili Hans Eibauer z CeBB a Jan Lontschar z Koordinačního centra Tandem.
Cílem této akce bylo především upozornit širokou veřejnost na Česko-německé kulturní jaro 2017 a na podepsání Česko-německé deklarace před 20 lety. Tato umělecká akce však dala také impulz pro mnohá přeshraniční setkání mladých lidí a obohatila stávající i nová partnerství škol ze sousedních zemí. Žáci i učitelé byli motivováni k tomu, aby dále rozvinuli základní myšlenku akce, vložili do ní své kreativní nápady, vymysleli rozmanitý doprovodný program a vše zorganizovali. Žáci pak společně ozdobili stromy barevnými stuhami, navzájem se podporovali, střídali a komunikovali spolu. Tento viditelný výsledek jejich spolupráce na školních prostranstvích jim každý den připomíná jejich přátelství a společné zážitky s partnerskou školou. Žáci se zabývali minulostí a budoucností česko-německých vztahů, aby dobře porozuměli celému pozadí této akce. I tohoto úkolu se aktivně zhostili učitelé. Na akční dny bylo pozváno mnoho komunálních politiků, sdružení rodičů a další hosté na české i německé straně hranice.

Umělecká akce "Kulturní jaro pestré" byla uskutečněna Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB). Obě přeshraničně působící instituce se tak podílely na Česko-německém kulturním jaru 2017. Dalším podporujícím partnerem byl kraj Schwandorf, reklamním partnerem CeBB je pro rok 2017 firma Mero Germany AG, Vohburg a.d. Donau.

CeBB a Tandem srdečně děkují zúčastněným školám a učitelům, kteří tento projekt úspěšně uskutečnili a oživili jej svou kreativitou, nápady a nasazením. Jejich nadšení přenesli i na žáky, což je zřetelné i na fotografiích v závěrečné dokumentaci (ke stažení pod tímto příspěvkem).

Aktivní účast velkého počtu škol motivovala projektové partnery k další podpoře spolupráce českých a německých škol. Zkušenosti a pozitivní zpětné reakce jednotlivých škol ovlivnily i plánování nového projektu "Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2018". Žádost o dotace na tento projekt byla podána na konci června Česko-německému fondu budoucnosti. CeBB a Tandem doufají, že projekt bude schválen a může tak být opět nabídnuto mnoho osvědčených i nových setkání partnerských škol.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB