Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

07. Juni 2017

Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald als immaterielles Kulturerbe gewürdigt

Traditionelles Handwerk: Das Spitzenklöppeln ist eine weithin bekannte Handwerkskunst im Oberpfälzer Wald. Als Zeichen der besonderen Anerkennung für den Erhalt dieses alten Brauches in der Region wurde nun eine repräsentative Metalltafel überreicht.
„Mit dem Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald bewahren die Gemeinden in Schönsee, Stadlern und Tiefenbach eine besondere Tradition. Für viele Generationen war das Klöppeln eine Art berufliche Tätigkeit, um das Auskommen zu sichern. Heute lebt diese spezielle Technik als identitätsstiftende Handwerkskunst in der Region weiter. Sie trägt maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei“, hob Kunstminister Dr. Ludwig Spaenle bei der Auszeichnung der Handwerkstradition des Spitzenklöppelns im Oberpfälzer Wald hervor. Für die Aufnahme dieses traditionellen Handwerks in das Bayerische Landesverzeichnis überreichte Minister Spaenle jeweils eine repräsentative Messingtafel an Birgit Höcherl, 1. Bürgermeisterin der Stadt Schönsee, und Ludwig Prögler, 1. Bürgermeister der Gemeinde Tiefenbach.

Das Spitzenklöppeln ist im Oberpfälzer Wald eine seit dem 19. Jahrhundert ausgeübte handwerkliche Praktik. Es stellt eine besondere textile Technik dar, die sich als Hausindustrie an vielen Orten etabliert hat. Der Bayerische Staat gründete Anfang des 20. Jahrhunderts in den Gemeinden Schönsee, Stadlern und Tiefenbach gezielt Spitzenklöppelschulen, die bis in die 1970er Jahre betrieben wurden. Heutzutage wird die Tradition durch einen „Klöppelkreis“ von rund 30 Frauen und Männern gepflegt.

Als immaterielles Kulturerbe gelten mündlich überlieferte Traditionen, gesellschaftliche Bräuche und Feste sowie darstellende Künste und traditionelle Handwerkstechniken. Der Freistaat Bayern hat 2015 das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingerichtet. Derzeit enthält es 23 Eintragungen. Die Tradition des Spitzenklöppelns im Oberpfälzer Wald wurde im Jahr 2016 aufgenommen.

2016 wurde das Landesverzeichnis um das „Bayerische Register Guter Praxisbeispiele“ ergänzt. Dieses zeigt erfolgreiche und innovative Initiativen und Projekte, die unmittelbar der Erhaltung des immateriellen Kulturerbes dienen, jedoch selbst keine kulturellen Ausdrucksformen im engeren Sinne darstellen.

Quelle: StMBW

07. červen 2017

Ocenění paličkování v Hornofalckém lese jako nehmotného kulturního dědictví

Tradiční řemeslo: Paličkování krajek je velice známým uměleckým řemeslem v Hornofalckém lese. Na znamení mimořádného uznání za zachování tohoto starého zvyku v tomto regionu byla nyní předána reprezentativní kovová tabule.
„V podobě paličkované krajky v Hornofalckém lese zachovávají obce Schönsee, Stadlern a Tiefenbach zcela mimořádnou tradici. Pro mnohé generace bylo paličkování jednou z profesních činností, díky nimž si lidé zajišťovali příjem. Tato speciální technika jako řemeslné umění podporující regionální identitu zde žije dodnes. Významným způsobem přispívá ke společenské soudržnosti“, vyzdvihl bavorský ministr umění Dr. Ludwig Spaenle při ocenění řemeslné tradice paličkované krajky v Hornofalckém lese. K zápisu tohoto tradičního řemesla do Bavorského zemského seznamu nehmotného kulturního dědictví předal ministr Spaenle po jedné reprezentativní tabuli Birgit Höcherl, starostce města Schönsee, a Ludwigu Pröglerovi, starostovi obce Tiefenbach.

Paličkování krajek je v Hornofalckém lese praktikováno již od 19. století. Představuje speciální textilní řemeslnou techniku, která se na mnoha místech etablovala jako domácí průmysl. Bavorský stát na začátku 20. století v obcích Schönsee, Stadlern a Tiefenbach cíleně založil školy paličkování, které byly provozovány až do 70. let 20. století. V současné době je tato tradice udržována „kroužkem paličkování“ čítajícím asi 30 žen a mužů.

Za nehmotné kulturní dědictví jsou považovány ústně předávané tradice, společenské zvyky a slavnosti a dále performativní umění a tradiční řemeslné techniky. Svobodný stát Bavorsko v roce 2015 zřídil Bavorský zemský seznam nehmotného kulturního dědictví. V současné době obsahuje 23 záznamů. Tradice paličkování krajek v Hornofalckém lese byla zapsána v roce 2016.

V roce 2016 byl Zemský seznam doplněn o „Bavorský registr dobrých příkladů z praxe“. Ten ukazuje úspěšné a inovativní iniciativy a projekty, které bezprostředně slouží k zachování nehmotného kulturního dědictví, nepředstavují však sami žádné kulturní výrazové formy v užším slova smyslu.

Zdroj: Bavorské ministerstvo vzdělání a školství, vědy a umění
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB