Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Mai 2017

6 Stunden Rock ohne Grenzen

Das hat der Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín trotz seiner bewegten Geschichte wohl noch nicht gesehen: 6 Stunden Rockmusik auf zwei Bühnen, präsentiert von 6 jungen Bands aus den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen. Das bot das Open Air "Kulturfrühling rockig" am Samstag, 20.05.2017 für Musikfans aus den beiden Nachbarländern. 
Der Grenzbahnhof verwandelte sich am Samstagnachmittag in ein Festivalgelände und so mancher Fahrgast staunte beim Aussteigen wohl nicht schlecht über die rockigen Klänge und das Publikum auf dem Bahnsteig. Dort stand - noch auf der bayerischen Seite - eine Bühne, auf der die tschechischen Bands spielten. Neben dem Bahnhofsgebäude auf der tschechischen Seite war eine weitere Bühne aufgebaut, auf der drei Bands aus Bayern auftraten. Die Besucher des Open Airs entwickelten sich also zu regelrechten Grenzgängern und überschritten im Laufe der Veranstaltung fast unbemerkt mehrmals die Staatsgrenze zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik, die durch das Bahnhofsgebäude verläuft. Wo bis 1989 der Eiserne Vorhang verlief, trafen sich nun junge Musiker und Musikfans aus beiden Ländern.

Die Veranstalter, das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und das Pilsner Koordinierungszentrum Tandem, hatten diesen Ort bewusst gewählt. Sollte das Open Air als Teil des Programms des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017 doch an das 20-jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung erinnern. "Kulturfrühling rockig" fand außerdem im Rahmen des Projektes "Kulturregion Bayern-Böhmen 2017" statt.

Gefördert wurde das Open Air vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. "Eine tolle Location für so ein Konzert!", meinte Lena begeistert, die mit 12 anderen jungen Deutschen und Tschechen mit dem extra organisierten Kulturbus aus Pilsen gekommen war. 

Den Auftakt auf der Bühne auf bayerischer Seite machte die Band "Soundcheck" aus Pilsen, die bereits Erfahrungen mit deutsch-tschechischen Musikprojekten sammeln konnte. Im Anschluss begrüßten die Bürgermeister Georg Bauer (Bayerisch Eisenstein) und Michal Šnebergr (Železná Ruda) zusammen mit den CeBB-Mitarbeitern Sebastian Lesňák und Maika Victor-Ustohal die Musikfans aus beiden Ländern. Dann ging es auf der tschechischen Bühne weiter mit "ehrlichem" Rock'n'Roll der "Spotlight Brides" aus Zwiesel, die es vor einer Woche in München ins Finale des Emergenza Bandcontests geschafft hatten und stolz ihr neues Album präsentieren konnten. Ihnen folgten "Nixon Lads" aus Strakonice in Südböhmen mit einer Mischung aus Indie, Pop und Punk und "Shorelines" aus der Oberpfalz mit härteren Metalklängen. Beim Auftritt der Indie-Rock-Band "Groovetown" aus der Region Karlsbad wurde es langsam dunkel, Licht- und Nebelmaschinen ließen so richtige Festivalstimmung aufkommen. Ausgelassen tanzte das Publikum dann zum Abschluss zur Bühnenshow von "Garage Inc." aus Oberfranken. 

Die Veranstalter bedanken sich bei den beiden Grenzgemeinden, dem Grenzbahnhof und beim Naturpark Bayerischer Wald.  

22. květen 2017

6 hodin rocku bez hranic

To Hraniční nádraží v Bavorské Železné Rudě / Železné Rudě-Alžbětíně i přes svou pohnutou historii ještě nezažilo: 6 hodin rockové hudby na dvou scénách, prezentovaných 6 mladými hudebními skupinami z česko-bavorských sousedních regionů. To nabídla open air akce "Rockové kulturní jaro“ v sobotu 20. 5. 2017 pro hudební fanoušky z obou sousedních zemí. 
Hraniční nádraží se v sobotu odpoledne proměnilo ve festivalový areál a leckterý cestující se při vystupování podivil nad rockovými tóny a publikem na nástupišti. Stála zde - ještě na bavorské straně - scéna, na které vystupovaly české hudební skupiny. Vedle budovy nádraží na české straně byla vybudována další scéna, na které hrály tři hudební skupiny z Bavorska. Návštěvníci open air se tak proměnili v pendlery jak se patří a překročili v průběhu akce téměř bez povšimnutí několikrát státní hranici mezi Českou republikou a Německem, která prochází budovou nádraží. V místě, kudy do roku 1989 probíhala železná opona, se nyní setkávali mladí hudebníci a hudební fanoušci z obou zemí. 

Pořadatelé, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Koordinační centrum Tandem v Plzni, si toto místo vybrali zcela záměrně. Cílem open air akce jakožto součásti programu Česko-německého kulturního jara 2017 bylo totiž připomenout 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace. "Rockové kulturní jaro" se kromě toho konalo v rámci projektu "Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017".

Open air akce byla podporována Česko-německým fondem budoucnosti a Bavorským ministerstvem financí, pro rozvoj země a vlasti. "Výborné místo pro takový koncert!", uvedla nadšeně Lena, která přijela spolu s 12 dalšími mladými Čechy a Němci speciálně organizovaným kulturním autobusem z Plzně. 

Festival na scéně na bavorské straně zahájila hudební skupina "Soundcheck" z Plzně, která již měla příležitost sbírat zkušenosti s česko-německými hudebními projekty. Následně přivítali starosta Georg Bauer (Bavorská Železná Ruda) a Michal Šnebergr (Železná Ruda) společně se spolupracovníky CeBB Sebastianem Lesňákem a Maikou Victor-Ustohal hudební fanoušky z obou zemí. Poté jsme na české scéně pokračovali s "poctivým" rock'n'rollem hudební skupiny "Spotlight Brides" z Zwieselu, která se před týdnem v Mnichově probojovala do finále soutěže Emergenza Bandcontest a hrdě mohla prezentovat své nové album. Po nich následovali "Nixon Lads" ze Strakonic v jižních Čechách se směsicí indie, popu a punku a skupina "Shorelines" z Horní Falce s tvrdšími metalovými tóny. Při vystoupení indie rockové hudební skupiny "Groovetown" z Karlovarského kraje se pomalu začalo stmívat, umělé osvětlení a mlha vytvořily skutečnou festivalovou atmosféru. Velice bujaře poté publikum na závěr tančilo při show skupiny "Garage Inc." z Horních Frank. 

Pořadatelé by rádi poděkovali oběma příhraničním obcím, Hraničnímu nádraží a Přírodnímu parku Bavorský les.  

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 1,80 MB / 1,92 MB