Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

30. März 2012

Brückenbauer 2012 - Preisverleihung und Preisträger

Zum 6. Mal hat Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, am 29.03.12 den Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" verliehen. Preisträger sind fünf Persönlichkeiten und drei Partnerprojekte aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Der Pilsner Bischof Mons. František Radkovský erhielt den Ehrenpreis. Die Preisverleihung stand auch in diesem Jahr unter dem Patronat der Gerresheimer Regensburg GmbH.
Die Auszeichnung "Brückenbauer - Stavitel mostů" honoriert den unermüdlichen und oftmals ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens. Die feierliche Preisverleihung fand in der historischen Gewölbehalle des CeBB in Anwesenheit von 130 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft und Kirche aus beiden Ländern statt. Eingangs begrüßten Anne Gierlach, Trägervereinsvorsitzende, CeBB-Leiter Hans Eibauer und Václav Vrbík, Repräsentant der Region Pilsen im CeBB, die Gäste. Landrat Volker Liedtke und der Regensburger Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller richteten Grußworte an die Gäste. Der Pilsner Oberbürgermeister Mgr. Martin Baxa hielt die Festrede und überreichte den Ehrenpreis an den Pilsner Bischof Mons. František Radkovský und dankte ihm für sein beispielhaftes Wirken für die Versöhnung und Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen.

Volker Liedtke, Kuratoriumsvorsitzender des CeBB, äußerte seinen Stolz über die vielfältigen Aktivitäten des Landkreises Schwandorf mit der tschechischen Seite. Diese finden ihren Ausdruck nicht nur in der Arbeit des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), sondern auch in vielen Gemeindepartnerschaften. Eine der aktivsten ist die Partnerschaft zwischen der Stadt Schwandorf und Sokolov in der Region Karlsbad. Liedtke überreichte den Brückenbauer-Preis an die Partnerschaftskomitees der beiden Städte. Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg, der erstmals das CeBB besuchte, zeigte sich erstaunt und erfreut über die vielfältigen Beziehungen und Aktivitäten zwischen den bayerischen und tschechischen Grenzregionen. Der Pilsner Oberbürgermeister Mgr. Martin Baxa hielt die Festrede und überreichte den Ehrenpreis an den Pilsner Bischof Mons. František Radkovský und dankte ihm für sein beispielhaftes Wirken für die Versöhnung und Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen. Baxa, ein Freund des CeBB der ersten Stunde, betonte, dass die Brücken, die zwischen den Nachbarländern gebaut werden, immer wieder erneuert werden müssen. Für dieses Bemühen dankte er allen Preisträgern der vergangenen sechs Jahre und rief jeden einzelnen auf, die guten Beziehungen zwischen den Nachbarn nach seinen Möglichkeiten zu unterstützen. So könnten alle es den Ausgezeichneten gleich tun und den Gedanken des Preises „Brückenbauer - Stavitel mostů“ erfüllen.

Ein Filmportrait stellte jeden Preisträger und sein Engagement kurz vor. Mitglieder des Kuratoriums des CeBB und des Vorstandes von Bavaria Bohemia e.V. übergaben unter großem Beifall die Urkunden und die Brückenbauerpreise aus Glas an die Geehrten. Die Brückenbauer-Preisverleihung steht seit 2007 unter dem Patronat der Gerresheimer Regensburg GmbH, die sich auch in diesem Jahr sehr generös zeigte. Für Gerresheimer und die Firmen des Partnerkreises sprach Dipl.-Ing. Armin Henning das Schlusswort. Sponsor der wertvollen Preise aus Glas war auch in diesem Jahr die Firma Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH aus Schönsee. Das anschließende Büfett bot viel Gelegenheit zu anregenden Gesprächen unter den Gästen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Švejk-Band aus Pilsen.


Hintergrund:
Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, stiftete auf Anregung seines Kuratoriums erstmals im Jahr 2007 den Preis "Brückenbauer | Stavitel mostů". Diese Auszeichnung wird jährlich vergeben.

Der Preis wird für vorbildliches, beispielhaftes und wegweisendes Engagement zur Vertiefung der "guten Nachbarschaft" in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen verliehen. Preisträger sind Bürgerinnen und Bürger, die sich vielfach ehrenamtlich, weit über ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus und oft außerhalb des Rampenlichts der Öffentlichkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit widmen und mit ihrem ausgeprägten Engagement Vorbild sind.

Preisträger 2012:  
Kategorie Kulturinitiativen / Partnerprojekte
 • Partnerschaftskomitees Schwandorf und Sokolov / Falkenau
 • Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm e.V.
 • Sprachoffensive Tschechisch an Oberpfälzer Realschulen
Kategorie Persönlichkeiten
 • Mgr. Pavel Fencl, Prachatice, Historiker und Museumsdirektor
 • Horst Frickinger, Passau, 1. Vorsitzender der Euro-V.I.P.-Initiative e.V., Passau
 • Widmar Hader, Bad Abbach, Direktor a.D. des Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg
 • Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc., Plzeň, Professor em. am Lehrstuhl für Geschichte an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen
 • Dr. Rita Kielhorn, Berlin / Wurz, Initiatorin der Wurzer Sommerkonzerte
 Brückenbauer-Ehrenpreis
 • Bischof von Pilsen, Mons. František Radkovský, Plzeň

30. březen 2012

Udílení cen Stavitel mostů 2012

Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek  Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, uděloval dne 29.03.12 již po šesté cenu "Brückenbauer - Stavitel mostů". Ceny byly uděleny pěti osobnostem a třem partnerským  projektům českých a bavorských sousedních regionů. Čestnou cenu obdržel Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. Udílení cen se i letos konalo pod patronátem společnosti Gerresheimer Regensburg GmbH.
Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů" vyznamenává občany za jejich neúnavnou práci vykonávanou často v rámci čestného úřadu, která významně přispívá porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Slavnostní udílení cen se konalo v historickém klenbovém sále CeBB za přítomnosti 130 hostů z oblasti politiky, hospodářství, vzdělávání, veřejného života a církve z obou zemí. Slavnostní akt zahájili uvítacím proslovem Anne Gierlach, předsedkyně zřizovatelského spolku, ředitel CeBB Hans Eibauer, reprezentant Plzeňského kraje v CeBB Václav Vrbík, ale také zemský rada Volker Liedtke a biskup řezenský Dr. Gerhard Ludwig Müller. Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa pronesl slavnostní řeč, udělil čestnou cenu Mons. Františku Radkovskému a poděkoval mu za příkladné působení v oblasti smiřování a porozumění Čechů a Němců.

Volker Liedtke, předseda kuratoria CeBB, řekl, že je hrdý na rozmanité partnerské aktivity okresu Schwandorf s Čechami, jednak na práci Centra Bavaria Bohemia, jednak na činnost mnohých partnerství obcí. Jedno z nejaktivnějších partnerství je partnerství měst Schwandorf a Sokolov. Liedtke předal cenu partnerským výborům obou měst. Řezenský biskup Dr. Gerhard Ludwig Müller, jenž navštívil CeBB poprvé, byl překvapen a potěšen rozmanitými vztahy a aktivitami mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa přednesl slavnostní řeč a předal čestnou cenu biskupu Mons. Františku Radkovskému a poděkoval mu za příkladné působení při smiřování mezi Čechy a Němci. Baxa, který je přítelem CeBB od samého počátku, zdůraznil, že mosty, které jsou stavěny mezi sousedními zeměmi, musí být stále obnovovány. Za tuto snahu poděkoval všem laureátům předchozích šesti let a apeloval na každého, aby dle svých možností podporoval dobré sousedské vztahy. Každý by tak mohl činit dle vzoru laureátů a naplňovat myšlenku ocenění "Brückenbauer - Stavitel msotů".

Krátký film představil každého oceňovaného a jeho činnost. Členové kuratoria CeBB a představenstva spolku Bavaria Bohemia e. V. předali laureátům za velkého potlesku pamětní listiny a skleněné ceny. Udílení cen Stavitel mostů se již od roku 2007 koná pod patronátem společnosti Gerresheimer Regensburg GmbH, která byla i v tomto roce velmi štědrá. Závěrečnou řeč pronesl za Gerresheimer a další partnerské firmy Dipl.-Ing. Armin Henning. Sponzorem hodnotných cen ze skla byla i letos společnost Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH z Schönsee. Následný raut se jako obvykle stal místem podnětných rozhovorů. O hudební doprovod se postarala kapela Švejk-Band z Plzně.


Pozadí:
Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatel Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, udělil cenu Brückenbauer | Stavitel mostů poprvé v roce 2007 na podnět svého kuratoria.

Cena je udělována jednotlivým osobnostem, institucím a partnerským projektům za neúnavnou, příkladnou a směr udávající práci při prohlubování "dobrého sousedství" mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Nositeli ocenění jsou osobnosti, které se – často v rámci čestného úřadu, daleko nad rámec svých profesních povinností a mimo hlavní zájem
veřejnosti – věnují přeshraniční spolupráci a jdou druhým svou činností příkladem.

Laureáti 2012:
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty
 • Partnerské výbory měst Sokolov a Schwandorf
 • Sdružení přátel poutního komplexu Chlum Svaté Maří
 • Jazyková ofenzíva Čeština na reálných školách v Horní Falci
Kategorie osobnosti
 • Mgr. Pavel Fencl, Prachatice, Historik a ředitel muzea
 • Horst Frickinger, Passau, Předseda spolku Euro-V.I.P.-Initiative e. V., Pasov
 • Widmar Hader, Bad Abbach, Emeritní ředitel Sudetoněmeckého hudebního institutu v Regensburgu
 • Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc., Plzeň, Emeritní profesor na katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
 • Dr. Rita Kielhorn, Berlin / Wurz, Iniciátorka Wurzských letních koncertů
 Čestná cena
 • Biskup plzeňský, Mons. František Radkovský, Plzeň

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Preisträger 2012 (Foto: Ralf Gohlke) |
Preise aus Glas - hergestellt von der Firma Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH aus Schönsee | Skleněné ceny vyrobené firmou Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH z Schönsee
Brückenbauer 2012 - Preisverleihung | Udílení cen Stavitel mostů 2012
Begrüßung der Gäste von Mgr. Václav Vrbík, Repräsentanten der Region Pilsen im CeBB | Přivítání hostů Mgr. Václavem Vrbíkem, reprezentantem Plzeňského kraje v CeBB
Begrüßung der Gäste von der CeBB-Trägervereinsvorsitzende Anne Gierlach | Přivítání hostů předsedkyní zřizovatelského spolku CeBB Anne Gierlach
Grußworte des Regensburger Bischofs Dr. Gerhard Ludwig Müller | Biskup řezenský Dr. Gerhard Ludwig Müller při slavnostním projevu
Grußworte des Regensburger Bischofs Dr. Gerhard Ludwig Müller (Foto: Hans-Jürgen Krehl) | Biskup řezenský Dr. Gerhard Ludwig Müller při slavnostním projevu
Blick ins Publikum |
Oberbürgermeister der Stadt Pilsen Mgr. Martin Baxa bei der Festrede | Primátor města Plzně Martin Baxa při slavnostním projevu
Blick ins Publikum |
Der Pilsner Bischof Mons. František Radkovský, Regensburger Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller und weitere Gäste |
Anne Gierlach - CeBB-Trägervereinvorsitzende, Mgr. Martin Baxa - Oberbürgermeister der Stadt Pilsen, Mons. František Radkovský - Pilsner Bischof | Anne Gierlach - předsedkyně zřizovatelského spolku CeBB, Mgr. Martin Baxa - primátor města Plzně, Mons. František Radkovský - biskup plzeňský
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Mgr. Pavel Fencl | Laudator / laudátor: Magnus Brandau
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Horst Frickinger | Laudator / laudátor: Dr. hc. Sissy Thammer
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Widmar Hader | Laudator / laudátor: Dr. Wolfgang Kunert
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Prof. PhDr. Tomáš Jílek CSc. | Laudator / laudátor: Josef Hlobil
Ein Filmportrait stellte jeden Preisträger und sein Engagement kurz vor. | Filmový portrét krátce představil každého oceňovaného a jeho činnost.
Foto: Hans-Jürgen Krehl; Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Dr. Rita Kielhorn | Laudator / laudátor: Anne Gierlach
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm e.V. / Sdružení přátel poutního komplexu Chlum Svaté Maří | Laudator / laudátor: Dr. Birgit Seelbinder, Foto: Hans-Jürgen Krehl;
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Partnerschaftskomitees Schwandorf und Sokolov / Partnerství měst Schwandorf a Sokolov | Laudator / laudátor: Volker Liedtke
Brückenbauer | Stavitel mostů 2012 Sprachoffensive Tschechisch an Oberpfälzer Realschulen / Jazyková ofenzíva Čeština na reálných školách v Horní Falci | Laudator / laudátor: Dr. Wilhelm Weidinger, Foto: Hans-Jürgen Krehl
Anschließender Stehempfang, gesponsort von Gerresheimer Regensburg GmbH |
Anschließender Stehempfang |
Anschließender Stehempfang |
Švejk-Band aus Pilsen | Švejk-Band z Plzně
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 2,00 MB