Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Občanské sdružení - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan 
  •  
  • Kovářov 3 
  • 398 55 Kovářov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Das Festival entstand im Jahr 1996 auf Betreiben des Ehepaars Milan und Pavla Škoch - Leiter des Folkloreensemble Kovářovan. Dieser Idee schlossen sich nach und nach weitere Mitveranstalter an, die ebenfalls das Bedürfnis empfunden haben, ein Festival, das die Volkskunst der ganzen Region zeigen würde, in Südböhmen ins Leben zu rufen. Diese Idee wurde durch Interesse einzelner Folkloreensembles, die so eine Möglichkeit hätten, ihre Programme zu präsentieren, sich gegenseitig inspirieren und künstlerisch weiter entwickeln, bestätigt. Die steigende Anzahl der Zuschauer, die das Festival regelmäßig besuchen ist Beweise dafür, dass die südböhmische Folklore auch heutzutage Menschen anzusprechen vermag.
Festival vznikl v roce 1996 z podnětu manželů Milana a Pavly Škochových - vedoucích folklorního souboru Kovářovan. K této myšlence se postupně připojili další spolupořadatelé, kteří též cítili potřebu vybudovat v jižních Čechách festival, který by ukazoval lidové umění tohoto regionu jako celku. Tato myšlenka byla potvrzena zájmem jednotlivých folklorních souborů, které tak dostaly možnost prezentovat své programy, vzájemně se obohacovat a umělecky nadále rozvíjet. Stoupající počet diváků, kteří navštěvují festival, je důkazem toho, že jihočeský folklor dokáže i v současnosti oslovit.

Info • Info

Südböhmisches Folklorefestival Kovářov 

Der Bürgerverein - Südböhmisches Folklorensemble Kovářovan veranstaltet alljährlich im Mai das Südböhmische Folklorefestival Kovářov. Veranstaltungsorte des Festivals und des begleitenden Programms sind die Gemeinde Kovářov und umliegende Orte und Denkmäler: Milevsko, Burg Zvikov, Gemeinde Bernartice oder Schloss Orlik. Besondere Aufmerksamkeit wird den Kinderensembles geschenkt, denen ein Festivaltag, an dem sich die Kinderensembles dem Publikum vorstellen können, gewidmet wird.

Das Festival zeigt die Lebendigkeit der südböhmischen Folklore für Kinder und Jugend, für die diese Betätigung bedeutende Freizeitaktivität darstellt. Die Betätigung der Jugend in Folkloregruppen ist ein wichtiges Element der Prävention gegen die negativen Erscheinungen von heute (Drogen, Kriminalität, usw.). Das Südböhmische Folklorefestival hilft bei, diese Phänomene zu eliminieren in dem es die Volkskunst in der breiten Öffentlichkeit popularisiert.

Die südböhmischen Folkloreensembles lernen dabei die Tanzkunst der Festivalgäste kennen, sowie die Regionen oder Länder, aus denen die gastierenden Ensembles kommen. Das Festival bietet weiter eine Präsentationsmöglichkeit für Volkskunsthandwerker an, die an dem Jahrmarkt oder an Vorführungen von Kunsthandwerk für Kinder und breite Öffentlichkeit teilnehmen.

Ziele des Festivals: Präsentation der südböhmischen Volkskunst, die durch Folkloreensembles aus Kindern und Erwachsenen bewahrt wird, Vorführung der Ergebnisse der Jahresarbeit bei den jährlichen Treffen der Ensembles,  gegenseitiger Erfahrungsaustausch unter einzelnen Gruppen,  Bekanntmachung der Zuschauer mit einzelnen ethnografischen Gebieten des Südböhmischen Bezirks, Konsultationsmöglichkeit für Gruppenleiter mit der Kommission von ÚLK (Zentralstelle der Volkskultur) Strážnice, Präsentationsmöglichkeit für Ensembles aus anderen ethnografischen Regionen und aus dem Ausland, Aufnahme von Freundschaftskontakten, Pflege der einzigartigen Volkskultur des Südböhmischen Bezirks, Präsentation von Volkskunsthandwerk - Handwerkswerkstätten für Kinder und Öffentlichkeit, Umsetzung der Ziele des Entwicklungsprogramms von Südböhmischen Bezirk, Kinder und Jugend. 

Jihočeský folklorní festival Kovářov 

Občanské sdružení - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan pořádá každoročně v květnu Jihočeský folklorní festival Kovářov. Místem konání festivalu je obec Kovářov a doprovodné programy se konají v okolních obcích a na okolních památkách: v Milevsku, na hradě Zvíkov, v obci Bernarticích či na zámku Orlík. Významná pozornost je zaměřena na dětské soubory, kterým je věnován jeden festivalový den, v němž se dětské kolektivy mohou představit publiku.

Festival ukazuje životaschopnost jihočeského folkloru prostřednictvím dětí a mládeže, pro které je tento druh činnosti významnou volnočasovou aktivitou. Folklorní činnost je důležitým prvkem prevence proti negativním jevům (drogy, kriminalita, apod.), které Jihočeský folklorní festival pomáhá eliminovat tím, že šíří lidové umění mezi nejširší veřejnost.

Jihočeské folklorní soubory se naopak seznamují s programy hostů festivalu a také s oblastí či státem, který hostující soubory reprezentují. Festival dále nabízí prezentaci lidovým řemeslníkům, kteří se účastní lidového jarmarku nebo řemeslných dílen určených dětem a široké veřejnosti.

Cíle festivalu: prezentace jihočeského lidového umění, které uchovávají dětské i dospělé folklorní soubory, možnost zúročení celoroční práce při každoročním setkávání souborů, vzájemná výměna zkušeností mezi jednotlivými skupinami, seznámení diváků s jednotlivými etnografickými oblastmi Jihočeského kraje, možnost odborné konzultace vedoucích s komisí delegovanou ÚLK ve Strážnici, možnost prezentace souborů z jiných etnografických regionů a zahraničí, navazování přátelství, udržování jedinečné lidové kultury Jihočeského kraje, prezentace lidových řemesel, řemeslné dílny pro děti a veřejnost, napomáhat prosazovat cíle v souladu s programem rozvoje Jihočeského kraje, děti a mládež. 

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto: Milan Škoch |
Foto: Milan Škoch |
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB